SUOLIJÄRVIEN KALASTUSALUEEN OHJESÄÄNTÖ

 

Nimi, kotipaikka ja toimialue

Kalastusalueen nimi on SUOLIJÄRVIEN kalastusalue ja sen hallinnon kotipaikka on POSION kunta. Kalastusalueen rajat on vahvistettu 21 pnä tammikuuta 1986 annetulla Lapin kalastuspiirin päätöksellä No 026/31 LaK 1986.

Kalastusalueeseen kuuluvat seuraavat ja liitteenä olevat karttaan rajatut vesialueet, joista tärkeimpiä ovat Suolijärvet sivujokineen, jotka sijaitsevat POSION JA SALLAN KUNNISSA ja ovat pinta-alaltaan yhteensä 19155 ha.

 

2 §

Kalastusalueen tehtävät

Kalastusalueen tehtävänä on toimialueellaan kalatalouden edistäminen, kalastuslain 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen, kalastuslain ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä ja tässä ohjesäännössä mainittujen tehtävien hoitaminen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumi­sen seuranta. Kalastusalueen tehtävänä on myös kalastusalueen jäsenten kalastusalueelle antamien toimeksiantojen toteuttaminen.

 

3 §

Kalastusalueen toimielimet ja vastuu

Kalastusalueen toimielimiä ovat kalastusalueen kokous, kalastusalueen hallitus ja isännöitsijä.

Kalastusalueen toimielimen jäsen ja toimihenkilö toimii kalastuslain mu­kaisissa hallinto- ja valvontatehtävissä virkamiehen vastuulla. Näissä asioissa on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/82), tiedok­siannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) ja yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetussa laissa (83/51) säädetään viranomaisista.

 

4 §

Kalastusalueen jäsenet

Kalastusalueen jäseniä ovat kalastuskunnat, vesialueen omistajat, kalas­tusalueella toimivat ammattikalastajien järjestöt ja kalastusalueella toimivat virkistyskalastajien eduista huolehtivat järjestöt siten kuin niistä kalastusasetuksessa on säädetty.

 

5 §

Kalastusalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta

Alueen kokoukseen jäsenet valitsevat edustajia seuraavasti:

1) kalastuskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria, saa lähettää yhden edustajan;

2) kalastuskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin suuruisten vesialueiden omistajat saavat kukin lähettää yhden edustajan;

3) muiden kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vesialueiden omistajat saavat rekisterikylittäin lähettää yhden yhteisesti valitsemansa edustajan;

4) ammattikalastajajärjestöt saavat lähettää kukin yhden edus­tajan ja

5) virkistyskalastajia edustavat alueelliset järjestöt saavat kukin lähettää yhden edustajan.

Kukin taho valitsee edustajansa omien sääntöjensä ja päätöstensä mukaisessa järjestyksessä.

Kohdan 3 edustajat valitaan rekisterikylittäin pidettävässä vesialueiden omistajien kokouksessa.

Jos yli 50 hehtaarin suuruisen vesialueen käsittävä kalastuskunta ei ole järjestäytynyt, mutta se toimii yhteisaluelain (758/89) mukaisesti tai alue on asetettu uskotun miehen hallintoon, kalastuskunnalle kuuluvan valitsemis­tehtävän voi suorittaa mainitun lain mukainen hallintoelin. Hallintoelimen valitsema toimitsija, tai milloin toimitsijaa ei ole valittu, uskottu mies voi toimia kalastusalueen kokouksessa edustajana.

Kokousedustajien on osoitettava kalastusalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai muulla tavoin.

 

6 §

Kalastusalueen kokouksen tehtävät

Kalastusalueen kokouksen tehtävänä on:

1) ratkaista kalastuslain 7 §:n 2 momentissa, 11 §:n 2 momentissa, 16 §:n

   3 momentissa, 26 §:n 2 ja 4 momentissa, 32 §:n 2 ja 3 momenteissa, 37 §:n

   2 momentissa, 43 §:ssä, 46 §:n 1 momentissa, 79 ja 81 §:issä, sekä 35 §:n

   2 momentissa tarkoitetut asiat.

2) vahvistaa kalastusalueen ohjesääntö ja sen muutos;

3) valita kalastusalueen hallituksen jäsenet;

4) vahvistaa kalastusalueen vuotuinen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma sekä vuotta pitempää aikaa koskeva toimintasuunnitelma;

5) päättää kalastusalueen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle; sekä

6) päättää kalastusalueen kokouksen tai kalastusalueen hallituksen päätöksen oikaisemisesta.

Kohdassa 1 mainitut asiat voidaan siirtää kalastusalueen hallituksen ratkaistavaksi.

 

7 §

Kalastusalueen kokoukset ja koollekutsuminen

Kalastusalueen kokous on pidettävä kerran vuodessa MAALISkuun loppuun mennessä. Kokoukset kutsuu koolle kalastusalueen hallitus.

Kalastusalueen kokouksen koollekutsu on lähetettävä kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle tiedossa olevalle jäsenelle. Kalastuslain 73 §:n 3 kohdassa mainittujen jäsenten osalta kutsu on lähetettävä rekisterikylittäin valitulle tiedossa olevalle edustajalle. Lisäksi kokouskutsu on julkaistava 7 vuorokautta ennen kokousta kuntien ilmoitustauluilla ja paikkakunnilla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kalastusalueen kokous on niin päättänyt, kalastusalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kym­menesosa kalastusalueen jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta, tai se on tarpeen KalL:n 85 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten.

Jos kalastusalueen toiminta on ollut keskeytyneenä tai siltä puuttuu toi­mihenkilöitä, maaseutuelinkeinopiiri huolehtii kalastusalueen kokouksen koollekutsumisesta näissä säännöissä tarkoitettujen tehtävien suorittami­seksi.

 

8 §

Kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, kaksi pöytäkirjan

    tarkistajaa ja kaksi äänten laskijaa;

 2) todetaan äänioikeutetut jäsenet;

 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

 5) esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta edelliseltä vuodelta;

 6) esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto;

 7) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

 8) päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä;

 9) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot;